Laptop stojący na biurku

Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

W ramach projektu prowadzonego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa dotyczącego wsparcia dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym zachęcamy osoby zainteresowane i spełniające kryteria zawarte w regulaminie do pobrania i złożenia odpowiedniego oświadczenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

Oświadczenie prosimy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta w Wałczu do 29 października 2021 r. do godziny 15.00.

Uwaga: wraz z oświadczeniem należy złożyć formularz danych osobowych (kontaktowych) ze zgodą na przetwarzanie danych i klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych w ramach ww. konkursu.
(Wzór oświadczenia oraz formularz można pobrać z linków poniżej lub odebrać w Kancelarii Urzędu Miasta Wałcz).

Zgodnie z aktualnym Regulaminem osoby kwalifikujące się powinny spełnić łącznie poniższe warunki będące treścią składanego oświadczenia:

  1. dziecko ma zamieszkiwać w mieście Wałcz, w którym funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,
  2. członek rodziny (krewny w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekun prawny) był zatrudniony niegdyś w zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR,
  3. dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia w roku 2020 i 2021 sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Informujemy, że:

  • grantobiorca (gmina) jest zobowiązana m.in. do weryfikacji czy składający oświadczenie jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie, poprzez zweryfikowanie złożonego oświadczenia. Informujemy, że na każdym etapie weryfikacji składający oświadczenie może zostać wezwany do dostarczenia dokumentów, na podstawie których wpisano informacje dot. miejsca pracy i zamieszkania wskazanego krewnego,
  • jednocześnie przypominamy, że za składanie fałszywych oświadczeń zawierających nieprawdę grozi odpowiedzialność karna,
  • w imieniu uczniów niepełnoletnich oświadczenie składa rodzic/opiekun prawny dziecka, w przypadku uczniów pełnoletnich oświadczenie składają sami uczniowie,
  • złożone oświadczenia będą podstawą do umożliwienia złożenia przez Gminę Miejską Wałcz wniosku o dofinansowanie.

Wsparcie dotyczy możliwości pozyskania dofinansowania przez gminę na zakup sprzętu komputerowego, laptopów, tabletów z niezbędnym oprogramowaniem dla dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkół. Gmina Miejska Wałcz po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie, pozyskane granty zgodnie z wnioskiem i wzorem umowy o dofinansowanie, przeznaczy na zakup wykazanego we wniosku o dofinansowanie sprzętu komputerowego i usług.

Sprzęt po 2 latach od zakończenia realizacji projektu będzie można przekazać na własność użytkownikom korzystającym z niniejszego programu (o zasadach i trybie przekazania będziemy informować w późniejszym terminie po uzyskaniu z ministerstwa bardziej szczegółowych informacji na ten temat).

Więcej informacji uzyskają Państwo w UM w Wałczu Wydział Edukacji – Marta Radzik
tel. (67) 258-44-71 wew. 68

Strona programu i regulamin dostępne są pod tym linkiem.

Załączniki (prosimy drukować w kolorze):

O autorze