– obowiązki

Zajęcia plastyczne dla dzieci

Uczeń ma prawo do:

  • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,
  • opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami
  • przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
  • zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
  • obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i …

    Czytaj więcej Prawa i obowiązki ucznia

Góra