– Rzecznik

Telefon

Każde dziecko potrzebujące pomocy może zadzwonić na numer 800 12 12 12, z którym można się połączyć bezpłatnie z każdego telefonu stacjonarnego oraz z telefonów komórkowych sieci Orange.

Telefon, pod którym dyżurują specjaliści, czynny jest w godzinach 8.15 – 20.00. W godzinach nocnych dziecko dzwoniące na ten numer może przedstawić własny problem i pozostawić …

Czytaj więcej Dziecięcy telefon zaufania

Zajęcia plastyczne dla dzieci

Uczeń ma prawo do:

 • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej,
 • opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami
 • przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
 • zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,
 • obiektywnej, jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i …

  Czytaj więcej Prawa i obowiązki ucznia

Dziewczynka zasłaniająca twarz rękoma

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń - uczeń:

 • zapoznanie się z opinią stron konfliktu,
 • podjęcie mediacji ze stronami we współpracy z wychowawcą klasy,
 • skierowanie sprawy do pedagoga lub psychologa szkolnego w razie kłopotów z rozstrzygnięciem sporu,
 • w dalszym trybie postępowania - zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej,
 • ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje Dyrektor.

Tryb postępowania w kwestiach spornych uczeń …

Czytaj więcej Sprawy sporne

Zajęcia plastyczne dla dzieci

Zadania i funkcje Rzecznika Praw Ucznia:

 • Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole.
 • Zwiększenie świadomości prawnej młodzieży, rodziców, nauczycieli.
 • W dalszej perspektywie działania na rzecz zmiany wadliwych i krzywdzących zapisów prawa oświatowego.

Zakres działań:

 • Załatwianie indywidualnych skarg.
 • Sporządzanie raportów dotyczących wykrytych naruszeń prawa w szkole.
 • Udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw (uczniom, rodzicom, nauczycielom).
 • Współpraca z fachowcami (np. psychologiem, pedagogiem, prawnikiem).
 • Współdziałanie w …

  Czytaj więcej Zadania i funkcje

Góra