Dzieci siedzące w szkolnychławkach

Prawa i obowiązki

 1. Członkiem „Szkolnego Koła Wolontariusza” może być osoba chętna do pracy na rzecz innych.
 2. Wolontariusz respektuje zasady i działania wynikające z regulaminu koła.
 3. Członkowie koła mogą podejmować pracę na rzecz innych w czasie wolnym od obowiązkowych zajęć szkolnych i domowych.
 4. Członkowie koła są zobowiązani do przedstawienia zgody rodziców (prawnych opiekunów) na działalność w kole.
 5. Wolontariusz pracuje nad swoim rozwojem – bierze udział w szkoleniach.
 6. Wolontariusz systematycznie dokumentuje swoje osiągnięcia, dokonując systematycznych wpisów do księgi.

System nagradzania

Za szczególne osiągnięcia w ramach pracy koła uczeń może:

 1. Zdobyć tytuł „Honorowego Wolontariusza”.
 2. Otrzymać pochwałę koordynatora koła z wpisem do dziennika wolontariusza.
 3. Otrzymać dyplom i pochwałę z rąk dyrektora szkoły na uroczystości szkolnej.

Kodeks etyczny

 1. Być przekonanym o potrzebie niesienia pomocy innym.
 2. Być pewnym wartości podejmowanego przez siebie czynu.
 3. Być lojalnym wobec innych, zgłaszać sugestie.
 4. Przestrzegać zasad, nie krytykować reguł, których się nie rozumie.
 5. Mówić otwarcie, nie pozwalać, by wątpliwości zakłócały działania.
 6. Chętnie się uczyć, poszerzać swoją wiedzę.
 7. Stale się rozwijać, starać się wiedzieć jak najwięcej o swojej pracy i organizacji.
 8. Nie sprzeciwiać się kontroli, podejmować zadania, których oczekują inni.
 9. Być osobą, na której można polegać, praca jest zobowiązaniem, które należy wykonać.
 10. Działać w zespole, samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

Karta Etyczna Wolontariusza

 1. Będę spełniać wszystkie zadania związane z przyjętą przeze mnie rolą. Nie będę składać obietnic, których nie jestem w stanie spełnić.
 2. W przypadku niemożności wywiązania się ze zobowiązań, poinformuję o tym Szkolnego Koordynatora Koła Wolontariuszy.
 3. Zachowam dyskrecję w sprawach prywatnych, będę unikać zachowań, które mogą być niewłaściwie zrozumiałe.
 4. Będę otwarty na nowe pomysły i sposoby działania.
 5. Wykorzystam szansę poznania i nauczenia się nowego od innych.
 6. Nie będę krytykować rzeczy, których nie rozumiem.
 7. Będę pytać o rzeczy, których nie rozumiem.
 8. Będę działać w zespole.
 9. Będę osobą, na której można polegać.
 10. Będę pracować lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego się ode mnie oczekuje.
 11. Będę chętnie uczyć się. Wiem, że nauka jest nieodłączną częścią każdej dobrze wykonanej pracy.
 12. Będę uczestniczyć w obowiązkowych spotkaniach.
 13. Jestem bardzo dobrym wolontariuszem.