Chłopak w bibliotece

Regulamin wypożyczalni


1Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice.

2Godziny otwarcia biblioteki podane są na drzwiach wejściowych.

3Książki można wypożyczać tylko na swoje nazwisko.

4Jednorazowo można wypożyczyć 4 książki na okres 1 miesiąca.

5Uczniowie przygotowujący się do konkursów, olimpiad mają prawo do wypożyczenia większej liczby książek.

6Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma zamówień, może przed upływem terminu zwrotu prosić o jej prolongowanie.

7Prośbę czytelnika o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień.

8W okresie choroby zakaźnej panującej w domu uczeń nie może korzystać z biblioteki.

0Czytelnikowi nie wolno brać samemu książek z księgozbioru podręcznego.

10Książek wypożyczonych w bibliotece nie należy pożyczać innym osobom.

11Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.

12W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i picia napojów.

13W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki (innego dokumentu) należy ją odkupić bądź zwrócić inną przydatną bibliotece o równej lub większej wartości.

14Do czasu uregulowania należności czytelnik jest zawieszony w prawach korzystania z biblioteki.

15Na trzy tygodnie przed końcem roku szkolnego książki powinny być zwrócone do biblioteki.

16W przypadku zmiany szkoły uczeń zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką szkolną.

17Każdy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z niniejszym regulaminem i do bezwzględnego przestrzegania go.

Regulamin Centrum Multimedialnego


1Z Centrum Multimedialnego mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 2 w Wałczu od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia biblioteki. Uczniowie mogą indywidualnie korzystać z komputerów tylko w czasie wolnym od zajęć edukacyjnych.

2Pierwszeństwo w korzystaniu z komputerów mają osoby realizujące konkretny temat dydaktyczny.

3Wykorzystanie Centrum Multimedialnego w celach innych niż naukowe jest dopuszczalne w przypadku wolnych stanowisk.

4Maksymalny czas pracy przy stanowisku komputerowym wynosi 1 godzinę i może być przedłużony w szczególnych przypadkach po uzyskaniu zgody opiekuna Centrum Multimedialnego.

5Przy każdym stanowisku może pracować co najwyżej jeden uczeń.

6Komputer uruchamia i wyłącza nauczyciel bibliotekarz. Rozpoczęcie pracy następuje po wpisaniu się do Zeszytu Centrum Multimedialnego i uzyskaniu przydziału stanowiska komputerowego.

7Wpisanie się do Zeszytu Centrum Multimedialnego jest potwierdzeniem znajomości Regulaminu Centrum Multimedialnego.

8Użytkownik komputera musi posiadać elementarną znajomość jego obsługi i oprogramowania. Nauczyciel bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwać komputera, może udzielać pomocy, jeśli dysponuje aktualnie czasem.

9Zalecane jest wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej za pośrednictwem stron internetowych przeglądarek.

10Programy udostępniane są jednie na miejscu, nie ma możliwości wypożyczeń ich do domu lub wynoszenia ich do innych pomieszczeń. Wyjątek stanowią nauczyciele, którzy chcą skorzystać z programów w pracowni informatycznej.

11Korzystać można tylko z zainstalowanych programów.

12W przypadku zatrzymania systemu przez program antywirusowy należy bezzwłocznie zaprzestać dalszej pracy i powiadomić opiekuna Centrum Multimedialnego o zaistniałej sytuacji.

13Korzystający z Centrum Multimedialnego ponosi pełną odpowiedzialność za stan stanowiska komputerowego.

14Korzystanie z drukarki sieciowej, nagrywarki i skanera jest możliwe po uzyskaniu zgody opiekuna Centrum Multimedialnego.

15W przypadku stwierdzenia uszkodzenia i nieprawidłowości w pracy komputera należy poinformować o tym opiekuna Centrum Multimedialnego.

16Korzystając z komputera, należy zachować ciszę, torby pozostawić wyznaczonym miejscu. Nie wolno wnosić napojów ani artykułów spożywczych.

17Nie wolno ściągać i przechowywać plików o treści sprzecznej z prawem i ogólnie przyjętymi normami moralnymi.

19Po zakończeniu pracy należy usunąć zapisane przez siebie pliki. W uzasadnionych przypadkach uczeń na określony czas może pozostawić zapisane przez siebie pliki.

20Zabrania się instalowania na dyskach lokalnych komputerów oprogramowania przyniesionego z zewnątrz i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych. Zakazuje się również dołączania jakichkolwiek urządzeń peryferyjnych bez zgody opiekuna Centrum Multimedialnego.