Szkoła Podstawowa nr 2 w Wałczu

Janina Trzeciakowa 1945 – 1952

Absolwentka Państwowego Wyższego Kursu Nauczycielskiego w Wilnie. Pracę zawodową rozpoczęła w 1922 roku w powiecie wileńskim. Od września 1941 roku prowadziła tajne komplety szkół podstawowych w Wilnie. Latem 1945 roku przybyła do Wałcza. Tu, z dniem 1 września 1945 roku, powierzono jej funkcję kierownika Szkoły Podstawowej nr 2, którą pełniła do 31 marca 1952 roku. 01 kwietnia 1952 roku została powołana na stanowisko kierownika Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Kadr Oświatowych w Wałczu.

Z dniem 1 września 1958 roku objęła funkcję kierownika Wydziału Pedagogicznego przy Zarządzie Oddziału Powiatowego ZNP. 1 października 1960 roku przeszła na emeryturę; jednak nadal, do 1972 roku pracowała w bibliotece pedagogicznej w Wałczu. W trakcie pracy zawodowej p. Janina Trzeciakowa została odznaczona Złotą Odznaką ZNP, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem 10 – lecia i 30 – lecia Polski Ludowej oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Józef Głąb 1952 – 1960

Absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Stryju. W latach 1918 – 1921 żołnierz Armii Polskiej. Od 1922 do 1941 roku pracował jako nauczyciel i kierownik szkoły powszechnej w powiecie dubieńskim na Wołyniu. Był uczestnikiem walk II wojny światowej, a także nauczycielem tajnego nauczania. Od 1945 roku rozpoczął pracę w Wałczu. W 1952 roku został kierownikiem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2, w której pracował do 31 VIII 1960 r. Od 1960 roku, pomimo przejścia na emeryturę, nadal pracował jako nauczyciel matematyki i zastępca kierownika szkoły. W latach 1967 – 1970 był pracownikiem świetlicy przydworcowej w Wałczu. Został odznaczony Medalem Zwycięstwa i Wolności, Medalem za Zwycięstwo, Medalem za Warszawę, Medalem za Odrę, Nysę i Bałtyk, Odznaką Grunwaldzką, Medalem X – lecia Polski Ludowej, Srebrnym Krzyżem Zasługi i Odznaką Gryfa Pomorskiego.

Grzegorz Stambrowski 1960 – 1975

Absolwent Instytutu Kształcenia Nauczycieli w Warszawie w zakresie fizyki. Pracę zawodową rozpoczął w 1947 r. w Szkole Podstawowej w Mirosławcu. W latach 1954 – 1960 pełnił funkcję zastępcy inspektora szkolnego w Wałczu, a od roku 1960 kierownika Szkoły Podstawowej nr 2 w Wałczu. Od 1975 roku do 1981 roku był zastępcą dyrektora gminnego szkół, a w latach 1981 – 1984 inspektorem oświaty w Wałczu. W 1984 roku przeszedł na emeryturę, ale nadal pracował na rzecz wałeckiej oświaty, pełniąc obowiązki prezesa zarządu oddziału ZNP i koordynatora zajęć pozalekcyjnych. W trakcie pracy zawodowej p. Grzegorz Stambrowski został wyróżniony: Złotą Odznaką ZNP, Odznaką ” Za Zasługi w Rozwoju Województwa Koszalińskiego”, Odznaką Tysiąclecia Państwa Polskiego, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem 40 – lecia Polski Ludowej, Nagrodą Inspektora Oświaty.

Zofia Skrzypczak 1975 – 1976

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę zawodową rozpoczęła w 1957 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Wałczu, w której pracowała do 1971 r. W tym czasie tj. w latach 1969 – 1971 pełniła również funkcję kierownika ogniska metodycznego języka polskiego. Od 1971 do 1975 r. pracowała jako podinspektor oświaty w Wydziale Oświaty Prezydium Rady Narodowej w Wałczu. Natomiast w latach 1975 – 1976 sprawowała funkcję dyrektora gminnego szkół. Od 1976 do 1977 roku była pedagogiem szkolnym w szkole Podstawowej nr 4 w Wałczu, a w 1977 r. została wizytatorem metodycznym do spraw wychowania. W 1978 roku została oddelegowana do pracy w Komitecie Wojewódzkim PZPR w Pile. Od 1 stycznia 1990 roku przebywa na emeryturze. W trakcie pracy zawodowej Pani Zofia Skrzypczak była wielokrotnie wyróżniana Nagrodą Inspektora Szkolnego, nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania III stopnia, Brążową Odznaką im. Janka Krasickiego.

Jan Kobiałko 1976 – 1977

Absolwent Wydziału Fizyki Studium Nauczycielskiego w Słupsku i Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Pracę zawodową rozpoczął 1 kwietnia 1959 roku jako wychowawca w Państwowym Młodzieżowym Zakładzie Wychowawczym w Szklarskiej Porębie Górnej. W latach 1962 – 1980 był kierownikiem Szkoły Podstawowej w Kotuniu, zastępca dyrektora Szkoły Budowlanej w Pile, dyrektorem Szkoły Podstawowej w Szwecji, od 1976 do 1977 roku gminnym dyrektorem szkół w Wałczu. W latach 1980 – 1989 pracował w Świeradowie Zdroju w Szkole Podstawowej nr 1 oraz w Szkole Specjalnej przy Dziecięcym Szpitalu uzdrowiskowym. 31 sierpnia 1989 roku przeszedł na emeryturę. W trakcie pracy zawodowej p. Janusz Kobiałko został wyróżniony Złotym Krzyżem Zasługi i srebrną odznaką „Za Zasługi w Rozwoju Województwa Pilskiego”.

Józef Osmola 1977 – 1984

Absolwent Instytutu Kształcenia Nauczycieli w Poznaniu. Pracę zawodową rozpoczął w 1946 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Wałczu. Pracował w niej do 1947 roku. Od 1947 roku do 1975 pełnił funkcję kierownika w Szkole Podstawowej w Nakielnie. W latach 1975 – 1976 był kierownikiem Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego w Strącznie, a od września 1976 roku zastępcą dyrektora gminnego szkół w Wałczu. W trakcie pracy zawodowej p. Józef Osmola został odznaczony odznaką „Za Zasługi w Rozwoju Województwa Koszalińskiego”, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, otrzymał nagrodę Ministra Oświaty i Wychowania.

Jarosław Benyskiewicz 1984 – 1990

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę zawodową rozpoczął jako nauczyciel matematyki w Szkole Podstawowej nr 2 w Wałczu. Od 1970 roku pełnił funkcję kierownika ogniska metodycznego matematyki, a w latach 1972 – 1984 wizytatora przedmiotowo-metodycznego matematyki. Od 1 IX 1984 roku do 31 VIII 1990 r. pełnił obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Wałczu. 1 września 1990 roku, ze względu na stan zdrowia, przeszedł na rentę. W trakcie pracy zawodowej został wyróżniony Nagrodą Inspektora Oświaty, Złotym Krzyżem Zasługi i Odznaką za Zasługi w Rozwoju Województwa Pilskiego.

Bogdan Wankiewicz 1990 – 1999

Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Gorzowie Wielkopolskim. Ukończył podyplomowe studia w Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, ukończył Studium Menedżerów Oświaty w Kaliszu Wielkopolskim. Pracę Zawodową rozpoczął jako nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 2 w Wałczu. 01.09.1990 roku, w drodze konkursu, objął funkcję dyrektora szkoły. Funkcję tę pełnił do 1999 roku. Od 1999 roku do 2001 roku pełnił funkcję dyrektora Gimnazjum nr 1 w Wałczu, w roku 2001 został powołany na funkcję wicestarosty powiatu wałeckiego.

Wiesława Płuciennik 1999 – 2002

Absolwentka WSP Bydgoszcz – kierunek filologia polska, w 1995 ukończyła podyplomowe studia w zakresie pedagogiki szkolnej – specjalność promocja zdrowia i edukacja zdrowotna na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Pracę zawodową rozpoczęła w 1974 r. w Szkole Podstawowej w Świerczynie. Od 1979 r. pełniła funkcję kierownika świetlicy i nauczyciela j. polskiego w Szkole Podstawowej w Tucznie. W roku 1985 r. rozpoczęła pracę w Szkole Podstawowej nr 2 w Wałczu na stanowisku nauczyciela j. polskiego. W 1990 r. została powołana na stanowisko wicedyrektora szkoły, a od roku 1999 do 2002 r. pełniła funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Wałczu. W 1990 roku została wyróżniona Nagrodą Kuratora Oświaty w Pile, 1994 r. Nagrodą Kuratora Oświaty II stopnia, 1998 r. nagrodą Burmistrza Miasta Wałcza. Od 1 września 2004 r. do czerwca 2007 r. pełniła funkcję wicedyrektora Gimnazjum nr 2 w Wałczu.

Jolanta Chłopińska od 1999 – 2015

Absolwentka Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Od 1983 r. pracowała jako nauczyciel w Szkole Podstawowej w Chwiramie. W 1999 r. została powołana na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 2 w Wałczu. W roku 2000 ukończyła studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania oświatą. Ukończyła studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki.

W 2002 roku otrzymała nagrodę Kuratora Oświaty. W 2008 roku została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Andrzej Łojewski od 2015

Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (studia magisterskie w zakresie geografii), ukończył studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania szkołą i placówką oświatową oraz studia podyplomowe „Nowa Szkoła” – kwalifikacje w zakresie wspierania zmian w programie dydaktyczno-wychowawczym szkoły. Pracę zawodową rozpoczął w 1989 roku w Studium Nauczycielskim w Wałczu. W latach 1999-2014 pełnił funkcję dyrektora Kolegium Nauczycielskiego w Wałczu. Inne doświadczenia zawodowe: nauczyciel geografii w II Liceum Ogólnokształcącym w Wałczu, w Gimnazjum przy Ośrodku Readaptacyjno-rehabilitacyjnym dla Młodzieży „Czcibór”, wykładowca w PWSZ w Wałczu, egzaminator OKE w Poznaniu.

Wyróżniony m.in.: Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej, Nagrodami Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, Nagrodami Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.