Monitory komputerowe

UWAGA!

Szanowni mieszkańcy miasta Wałcz, ważna informacja dla osób, które złożyły oświadczenia w ramach konkursu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

W związku z wprowadzoną przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa zmianą wytycznych w zakresie kwalifikowalności oświadczeń złożonych w programie wsparcia dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”, informujemy o konieczności uzupełnienia złożonych oświadczeń.

Zgodnie z przekazaną nową instrukcją, za prawidłowo złożone uznaje się wyłącznie te wnioski, których zawartość została potwierdzona odpowiednimi dokumentami. W związku z doprecyzowaniem przez Organizatora Konkursu Regulaminu Konkursu, prosimy o PILNE do 10 grudnia br. dostarczenie przez osoby, które tego nie uczyniły:

  • potwierdzenia zatrudnienia członka rodziny w linii prostej (rodziców, dziadków, pradziadków) w PPGR (np. świadectwo pracy, zaświadczenia lub inne dokumenty wystawione przez instytucje organów publicznych) – uczniów kwalifikujących się do otrzymania sprzętu komputerowego (jeśli nie zostały dołączone wcześniej);
  • dokumenty potwierdzające POKREWIEŃSTWO w linii prostej pomiędzy dzieckiem, a osobą pracującą niegdyś w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej (PPGR);
  • dokumenty poświadczające MIEJSCE ZAMIESZKANIA ucznia, na którego został złożony wniosek (np. kserokopia rachunku za media, kserokopia legitymacji szkolnej, umowa najmu mieszkania itp.);
  • zaświadczenia ze szkoły, że dziecko uczy się w danej szkole oraz uczeń/rodzina nie otrzymał/a na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

    Nie dotyczy uczniów szkół podstawowych na terenie miasta Wałcz, dla tych uczniów urząd sam wystąpi o zaświadczenie do szkół.

Z uzyskanej od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT Koszalin informacji wynika, że rolnicze spółdzielnie produkcyjne, spółdzielnie kółek rolniczych i rolnicze kombinaty spółdzielcze były jednostkami spółdzielczymi i nie zaliczały się do PPGR. W związku z powyższym wnioskodawcy, których krewni byli zatrudnieni jedynie we wskazanych wcześniej zakładach, nie są objęci wymogiem uzupełnienia złożonych oświadczeń z uwagi na ich negatywną weryfikację.

Dokumenty należy składać w Kancelarii Urzędu Miasta Wałcz w terminie do 10 GRUDNIA 2021 r. wraz z pismem przewodnim, określającym wnioskodawcę i dane dziecka lub dzieci (WYSTARCZY ZŁOŻYĆ JEDEN KOMPLET DOKUMENTÓW W PRZYPADKU KILKORGA DZIECI).

Druki do pobrania

O autorze