Deklaracja dostępności strony internetowej oraz budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Wałczu

Szkoła Podstawowa nr 2 w Wałczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej nr 2 w Wałczu oraz budynku placówki oświatowej.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa spełnia większość wymagań związanych z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Szkoła nie zatrudnia tłumacza języka migowego. Zainteresowane osoby mogą zwrócić się z prośbą o uczestniczenie tłumacza języka migowego podczas załatwiania spraw służbowych. Termin ustalenia daty spotkania w którym będzie uczestniczył tłumacz – 7 dni od dnia skierowania prośby.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, planów tyflograficznych oraz schematów dotykowych.

Jak realizujemy Wytyczne dla dostępności?

Twórcy, redaktorzy i autorzy naszego serwisu dokładają wszelkich starań, aby nasza strona spełniała wszystkie wymagania WCAG 2.1 na poziomie AA.

Wygląd
Układ graficzny serwisu jest w całości opisany o arkusze stylów kaskadowych (CSS). Ale nawet jeżeli Twoja przeglądarka lub urządzenie, którym odczytujesz strony internetowe nie wspiera CSS w ogóle, cała zawartość każdej strony jest nadal łatwa do odczytania.
Na stronach serwisu używane są tylko względne rozmiary czcionek.

Odnośniki
Teksty odnośników są dobrane w taki sposób, aby w miarę możliwości były zrozumiałe nawet poza kontekstem zdania, w którym występują.

Zdjęcia
Wszystkie zdjęcia i grafiki zawierają opisy alternatywne. Elementy czysto dekoracyjne zawierają pusty atrybut alt. Złożone grafiki są opisywane w treści strony, tak aby ich znaczenie było jasne również dla osób, które nie mogą zobaczyć obrazów.

Udogodnienia

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące:

 • powiększanie, pomniejszanie czcionki,
 • zmianę kontrastu na nocny, kontrast czarny z białym, czarny z żółtym, żółty z czarnym,
 • wąski układ strony,
 • szeroki układ strony.

Korzystanie z klawiatury i skrótów klawiaturowych

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy myszki, jak i wyłącznie samej klawiatury z wykorzystaniem standardowych klawiszy skrótu:

 • TAB – przejście do kolejnego elementu (odnośnika),
 • SHIFT+TAB – przejście do poprzedniego elementu (odnośnika),
 • ENTER – wejście w element (odnośnik),
 • HOME – przejście na górę strony,
 • END – przejście na dół strony,
 • Strzałki kierunkowe – nawigowanie góra-dół strony.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Grzegorz Mucowski.
 • E-mail: admin@sp2walcz.com
 • Telefon: 67 258 47 28

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, którego dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności, albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Wałczu
 • Adres: Szkoła Podstawowa nr 2 w Wałczu
  im. R. Schumana
  78-600 Wałcz
  ul. M. Konopnickiej 2
 • E-mail: sekretariat@sp2walcz.com
 • Telefon: 672584728

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Obecnie budynki Szkoły Podstawowej nr 2 w Wałczu są częściowo przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Wejście główne do szkoły jest niedostosowane dla osób niepełnosprawnych. Budynek posiada windę umożliwiającą dostęp osobom niepełnosprawnym do każdej z III kondygnacji oraz do stołówki, po uprzednim zgłoszeniu pracownikowi szkoły. Brak jest progów utrudniających poruszanie się na wózkach.

Ciągi komunikacyjne od strony hali gimnastycznej posiadają podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Trzy toalety na parterze dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. W pobliżu szkoły od ulicy Szkolnej obok hali sportowej, znajduje się parking z wyznaczonym miejscem dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.