Penele fotowoltaiczne

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego
„Ciepłe Mieszkanie”.

Burmistrz Miasta Wałcz, informuje, iż program ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

W związku z ogłoszeniem naboru Gmina Miejska Wałcz zaplanowała złożenie wniosku o dofinansowanie przedsięwzięć związanych z wymianą źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Wałcz w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

Końcowymi beneficjentami programu są osoby fizyczne będące właścicielami lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych (budynek mieszkalny, w którym wydzielono więcej niż dwa lokale).

Przedsięwzięciem dla beneficjenta końcowego jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służące do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:

  1. zakup i montaż źródła ciepła wymienionego w Załączniku nr 1 do programu, do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (dalej cwu) lokalu mieszkalnego albo
  2. podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku, spełniającego wymagania, o których mowa w ust. 12 pkt 9 i 10 Części 1), Części 2) lub Części 3) programu.

Dodatkowo, mogą być wykonane (istnieje możliwość wskazania więcej niż jednego elementu z poniżej wymienionego zakresu):

  1. demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła;
  2. zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
  3. zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
  4. dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.

Wartość dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona została na trzech poziomach: podstawowym, podwyższonym oraz najwyższym.

Poziom podstawowy – do 30% faktycznie poniesionych kosztów, nie więcej niż 15 000,00 zł  (dochód roczny nieprzekraczający kwoty 120.000,00 zł).

Poziom podwyższony – do 60% faktycznie poniesionych kosztów, nie więcej niż 25.000,00 zł (miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1.673,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 2.342,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym).

Poziom najwyższy – do 90% faktycznie poniesionych kosztów, nie więcej niż 37.500,00 zł (miesięczny dochód na jednego członka nie przekracza 900,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1 .260,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym, lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta końcowego, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).

Beneficjentem końcowym uprawnionym do dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Szczegółowe informacje dot. programu: https://wfos.szczecin.pl/aktualnosci/cieplee-mieszkanie/

Burmistrz Miasta Wałcz, zachęca wszystkie osoby, które chcą wziąć udział w projekcie do złożenia deklaracji (wstępnej), która będzie potwierdzała Państwa zainteresowanie projektem. Informacje te, są niezbędne do wnioskowania o środki finansowe z programu „Ciepłe Mieszkanie”.

Deklaracje należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Wałcz do dnia 1 września 2022 r. lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@umwalcz.pl.
W sprawie Programu „Ciepłe Mieszkanie” można kontaktować się z pracownikami Urzędu Miasta Wałcz:

  • Michał Kamiński, nr tel. 67 258 44 71 wew. 42,
  • Daria Krauze, nr tel. 67 258 44 71 wew. 61.

Burmistrz Miasta Wałcz
/-/ Maciej Żebrowski


Deklaracja (wstępna) dotycząca udziału w programie pn. „Ciepłe mieszkanie”


O autorze